fatih sultan mehmet • tarihte sözlük
ii. mehmed yada bilinen adıyla fatih sultan mehmet, 30 yıl hüküm sürüp; istanbul'u fethetme şerefine nail olmuştur. çoğu tarihçiye göre sadece askerî değil entelektüel yönüyle de tarihte önemli bir yere sahip olmuş osmanlı padişahı.

avni mahlası ile yazdığı bir şiir; sâkiyâ mey sun ki bir gün lalezar elden gider

sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider
erişir fasl-ı hazan bağ-u bahar elden gider.

her nice zühd-ü salaha mail olur hatırım
gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider.

şöyle hak oldum ki, ah etmeye havf eyler gönül
lacerem bad-ı saba ile gubar elden gider.

gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa
baki kalmaz kimseye nakşünigar elden gider.

yar içün ağyar ile merdane ceng etsem gerek
it gibi murdar rakib ölmezse yar elden gider.