türk töresi • tarihte sözlük
türk töresi aileden devlete, kişilerin ilişkilerinden toplumun düzenine kadar her alanda yazılı olmayan temel kurallar bütünüdür.

türkler “töre” demiştir. latinler ve yunanlarda ise nomos, araplarda ise namus adını alır. temeli tanrısal olan ve toplumun yaşantısını düzenleyen, genelde yazılı bir kaynağı olmayan yasalardır.
Töre sözcüğü Eski Türkçede türetilmek, yaratılmak ve düzenlenmek anlamlarına gelen törü- fiilinden gelir. Türkçedeki en eski yazılı örneğine 735 yılında törü şeklinde (“kanun, örf, düzen” anlamında) rastlanır.
Türk Töresi zamanla oluşmuş, gelişmiş ve evrimleşmiştir. Bütün bozkırlarda belki binlerce seneden beri yaşayan bir töre vardır. Büyük Türk Kağanlarından, halkın kendisine bir çok kişi bu töreye tabii olmuştur. Kağandan istenen de ancak bu törenin geçerliliğini temin etmektir. Töre üç kaynaktan gelmektedir: Kağan, halk ve kurultay.